Historie

Het ontstaan van het “Klompenkerkje”.

Ruim honderd jaar geleden is de Evangelisatie begonnen als “kerk op de deel”. Al die jaren heeft deze evangelisatie, die altijd klein is geweest, het volgehouden. Heel wat kerkelijke gemeenten zijn in de loop der jaren opgehouden te bestaan, omdat ze geen levensvatbaarheid meer hadden. De N.H. evangelisatie Leggeloo/Eemster bestaat nog steeds en ze ziet met vertrouwen en hoop de toekomst tegemoet. De woorden die op de gedenksteen bij de ingang van de kapel staan, ‘Eben Haëzer’; tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen, zijn ook vandaag nog volop van kracht. God heeft het werk gezegend en de kapelgemeente bewaard, ook al zijn er tijden geweest, waarin men vreesde voor haar bestaan.

De evangelisatievereniging werd in 1909 al opgericht uit onvrede met de modern-vrijzinnige prediking in de Hervormde Kerk van Dwingeloo. De dertien eerste leden scheidden zich echter niet af van de moederkerk.  Zij bleven hervormd en betaalden naast de bijdragen voor de evangelisatievereniging trouw de aanslagen van de “grote” kerk in Dwingel. Men kwam aanvankelijk voor het houden van diensten bijeen op de deel van de boerderij van J.R. Koeling in Eemster. Er werd al spoedig een bouwfonds gevormd, dat een beroep deed op tal van kerkgenootschappen overal in het land. Hierdoor werden giften ontvangen van Terschelling tot Amstelveen en van Enschede tot Edam. Toen evangelisatie-lid Van der Helm bovendien duizend gulden gaf en ook nog eens gratis bouwgrond ter beschikking stelde, kon men in 1916 beginnen met de bouw van het kerkje, onder de bijbelse naam Eben-Haëzer – “Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen”. Tevens had de kapel de bijnaam “klompenkerkje’. Dit kwam door de klompen die voor de kerk in het klompenrek werden gezet, aangezien er nog geen voorportaal was.

Er werden in de loop der jaren een twaalftal evangelisten benoemd, die tegen een nederig traktement en veel goede gaven de functie van predikant vervulden. Omdat zij de sacramenten niet mochten bedienen, week men vaak voor doop-, belijdenis- en avondmaalsdiensten uit naar orthodoxe kerkgemeenten als bijvoorbeeld Smilde.  Er werden een meisjes- en een jongelingsvereniging opgericht en men ging zondagsschool houden. Het bleef overigens wel behelpen in de kapel gedurende de eerste tientallen jaren. Water werd er bij de buren gehaald, de voorraad turf werd opgeslagen onder de kansel en de verlichting vond plaats met petroleumlampen. Men beheerde alles zo zuinig mogelijk en  verrichtte veel eigen hand- en spandiensten, zodat bijvoorbeeld de totale uitgaven van oktober 1919 tot en met januari 1920 tot 32,79 gulden beperkt bleven.

In 1953 werd de kapel vergroot met een voorportaal en dertig jaar later bouwde men een consistorie en vergaderruimte achter het kerkje. Alles met eigen krachten, waardoor alleen het bouwmateriaal betaald behoefde te worden. In 1994 werd het portaal vergroot, waardoor de eerste steen en de naam niet meer van buitenaf zichtbaar zijn.

Hervormde Kapel ‘Eben-Haezer’

Nog steeds is de Hervormde kapel, het kleinste kerkje van Drenthe, in gebruik. Elke zondag om 10 uur wordt er dienst gehouden en  zijn er diverse zangdiensten verdeeld over het jaar (zie diensten). Ook tijdens de kerkelijke feestdagen is er dienst.

Voorgangers 

Ds. J.C. Koolschijn                                                                                                                 In 1988 kreeg de Kapel voor het eerst een emeritus predikant die de pastorale zorg op zich nam en één keer in de drie weken voorging. Ds. J.C. Koolschijn diende de kapelgemeente van 1988 tot eind 1996. Op 22 december 1996 nam hij afscheid van de kapelgemeente. Met weemoed, want hij hield van zijn kapelgemeente. Hij overleed maart 1999.

Ds. H.P. Swets                                                                                                                         Ds. H.P. Swets diende onze kapelgemeente van 1997 tot 2001.             In die periode bestond de kapel 90 jaar. Onder het genot van een kopje koffie werd er in en na de dienst aandacht aan geschonken. Ds. en mw. Swets waren ook in deze periode 25 jaar getrouwd.

Ds. J. ter Steege                                                                                                                     Hij diende onze kapelgemeente vijf en een half jaar. Hij bezocht regelmatig vergaderingen op het kerkelijke erf in Dwingeloo, maar ook landelijk. We mochten ook met hem zijn 40-jarig ambtsjubileum vieren. Hij hield van onze kapelgemeente en hij had graag het 100-jarig bestaan met ons willen vieren. Maar het mocht niet zo zijn. Hij moest voor een operatie naar het ziekenhuis en daar overleed hij vrij plotseling op 5 juli 2006. Op 10 juli hebben we afscheid van hem genomen in de grote of St. Clemenskerk te Steenwijk.

Ds. B. Koole                                                                                                                               Na de periode en tijdens de ziekte van ds. ter Steege heeft ds. Koole het werk overgenomen tot de benoeming plaats vond van Dr. A. Westra. Ds. Koole heeft dit met grote toewijding gedaan, het was hem nooit teveel. Op zondag 22 februari 2009 vierde hij zijn 50-jarig ambtsjubileum. We hebben hier aandacht aan geschonken in de dienst van 1 maart 2009.

Dr. A. Westra                                                                                                                            Van 1 januari 2007 tot september 2008 was hij onze dominee. Hij mocht maar zo kort onze dominee zijn. Met pijn stond hij vaak op de kansel en met een ijzeren wil heeft hij onze kapelgemeente gediend. Hij wilde graag in een dienst afscheid nemen en zelf het werk overdragen aan ds. Smit. Dit gebeurde op 28 september 2008.               Hij overleed op 4 februari 2009. Vanuit onze kapel is hij op 7 februari begraven.

Ds. J.R. Smit                                                                                                                               In oktober 2008 verbond ds. Smit zich aan onze kapelgemeente. Op zondag 3 augustus mocht ds. Smit zijn kleindochter bij ons in de kapel dopen, na 20 jaar weer een doopdienst in de kapel. Het doopvont in de kapel komt uit de gemeente in Witteveen, de gemeente waar ds. Smit zijn ambt begon. Nu, na bijna 40 jaar, mocht ds. Smit zijn kleindochter dopen met water uit hetzelfde doopvont.

Website van de Kapelgemeente te Leggeloo.