Vereniging

Onze statutaire naam is ‘Vereniging in en ten bate van de Nederlandse Hervormde kerk te Dwingeloo’. De gemeente is sinds 27 juni 1909 een zelfstandige vereniging. De vereniging heeft als grondslag: het evangelie van Jezus Christus als volkomen zaligmaker van zondaren naar de schriften van het oude en nieuwe verbond, in overeenstemming met de belijdenis van de Nederlandse Hervormde Kerk.

DOEL

De vereniging heeft als doel mee te werken aan de verbreiding van het evangelie naar de schriften van het oude- en nieuwe testament teneinde bij te dragen aan de bloei van de kerk. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: prediking, bijbelstudie en huisbezoek.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Het bestuur van de Kapelgemeente ligt bij de bestuursleden.
Momenteel bestaat het bestuur uit vier personen:
Voorzitter/ouderling: Mw. M.H. Koolschijn-Bonthuis;
Diaken/bestuurslid (50%): Dhr. H. Kerssies (Henk);          Diaken/bestuurslid (50%): Mw. R. Kerssies-Snippe (Riekje);                      Bestuurslid: Mw. S. Zantinge-Machiel (Sieneke).

Het bestuur is verantwoordelijk voor het in stand houden van de vereniging. Zij belegt daarvoor ca. 8 keer per jaar een vergadering. Twee maal per jaar is er een ledenvergadering. Het bestuur waakt over de financiële slagkracht van de gemeente en legt via een jaarrekening in de ledenvergadering in maart de verantwoording af aan de leden van de vereniging.

BELONINGSBELEID

De voorganger die aan de Kapel is verbonden, organisten en gastvoorgangers krijgen een vergoeding. Hiervoor wordt aansluiting gezocht bij regelingen die in de PKN gangbaar zijn. Echter door de schaal van de gemeente is het niet mogelijk daaraan geheel te voldoen. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding, alleen gemaakte kosten worden vergoed.

BATEN EN LASTEN

Aan de leden wordt elk jaar een bijdrage gevraagd. Tijdens de kerkdiensten wordt minimaal 1 collecte gehouden die bestemd is voor de Kapel. De vereniging beschikt over een eigen onderkomen. Recent is daarvan het schilderwerk binnen uitgevoerd en is de tuin opgeknapt. De vereniging ontvangt jaarlijks in de maand december een bijdrage van de Bond voor Evangelisaties. Het grootste deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan de organisatie van de erediensten en het pastoraat. Momenteel zijn hierin geen grote wijzigingen te verwachten.

Bankrek.nr.:  NL35 RABO 0315 5058 93.

Baten Begroting 2023 Rekening   2022 Rekening   2021
Bijdrage gemeenteleden 19.500,-  15.680,-  14.076,-
Subsidies en overige   4.000,-     4.599,-     4.504,-
       
Totaal baten 23.500,-  20.279,-  18.580,-
Lasten Begroting 2023 Rekening 2022 Rekening 2021
Kosten (gast)voorganger, incl. onkostenverg.   7.000,-     6.544,-     5.347,-
Kosten Kapel en vereniging   8.000,-   10.677,-     5.780,-
Afdracht collecten   4.000,-      1.460,-         245,-
       
Totaal lasten 19.000,-  18.681,-  11.372,-
       
Resultaat + 4.500,- + 1.598,- + 7.208,-
01-12-2023.         

Website van de Kapelgemeente te Leggeloo.